Donada la extensa normativa laboral, diversitat de Convenis i regulació, així com la complexitat del tema, surgeix un ampli ventall de serveis, i es fa necessari oferir un assessorament laboral integral per a les empreses. Principalment SERVEI JURIDIC dirigit per Francina Plujà Pujol que inclou tot tipus de procediment judicial laboral, Concil·liacions al S.M.A.C.

Conflictes per acomiadament - Reclamacions de quantitat - Expedients de Regulació de feina-Autònoms - Llibres oficials laborals - Contractes de Treball - Nómines i cotitzacions TC - càlculs de quintançes - Compareixençes a Inspecció de treball - Tràmits de Seguretat Social EMPRESES i TREBALLADORS.

Bonificacions - Subvencions, Recurssos - Assessorament i Auditoria en Prevenció de Riscos Laborals.

  • PENSIONS: Jubilació - Viudïtat - Orfandat - Incapacitat Permanent ABSOLUTA-TOTAL-GRAN INVALIDESA.
  • PENSIONS No contributives de la Generalitat de Catalunya.
  • TRAMITS FOGASA PER EMPRESES I/O TREBALLADORS.
  • TRAMITACIO PARTES ACCIDENT LABORAL.
  • TRAMITACIO PRESTACIO ECONOMICA EN CAS DE BAIXA D'AUTONOMS. ESTUDIS DE COSTOS.
  • MODELS DE RETENCIO DE TREBALL (MOD.110-190)